1. Behandlingsansvarlig

Ole Vangen er på vegne av ValueIT behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres og benyttes

Navn og tellefonummer lagres. Når app benyttes hentes GPS posisjonen for å bestemme hvilken lokalisasjon som du er på. GPS lokalisasjonen lagres ikke. Det er ingen sporingsfunksjon i appen. Det lagres også i administrasjonsummer offentlig data fra Brønnøysundregisteret samt navn på kontaktperson, telefonnummer og epost adresse.

3. Formål med behandlingen

Formålet er å lagre data for smittesporing i forbindelse med kamper og annen aktivitet som krever kontroll på vegne av klubb, lag eller forening.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). For å kunne utføre registrering a smitteregistrering på vegne av arrangør. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand#arrangementer-pa-offentlig-sted-kan-ikke-gjennomfores-med-flere-200-personer-tilstede

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:https://kampreg.com/terms.html

Når programvaren kjøres på ValueITs servere, plikter ValueIT å oppbevare alle registrerte opplysninger på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene. ValueIT bærer ikke ansvar for de opplysninger som legges inn i programvaren. Kunden er selv ansvarlig for at det ikke legges inn personopplysninger som personvernopplysningsloven stiler spesielle krav til i forbindelse med behandling og lagring av data.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din registrering annonymiseres ette 10 dager. Det vil da ikek være mulig å hente ut navn og telefonummer. Detaljer for administrasjonsbruker blir lagret for å kunne oppfølge forpliktelsene vi har som leverandør.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Krav til den registrerte og bruker av programvare/løsning

Det er til enhver tid krav om at den registrerte må ha satt seg inn i avtalen og hvilken rettigheter og krav som gjelder.

10. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Ole Vangen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

11. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.utføres det automatisk daglig backup av data.

12. Bruksrett

Sluttbrukerlisens for programvare og bruk medfølgende grunnlagsdata fra ValueIT AS, heretter omtalt som programvaren.

Ved å innstalere eller på annen måte bruke prgramvaren/løsningen, aksepteres du å være bundet av bestemmelsene i denne avtalen. Dersom du ikke aksepterer avtalens bestemerlser har du ikke rett til å instalere eller bruker programvaren/ løsningen.

Det gis en bruksrett på programvaren; det selges ikke. Du får følgelig en begrenset og løpende disposisjonsrett til programvaren. Du har rett til å opprette en bruker i programvaren pr lisens du har betalt for. Du kan selv velge hvor mange lisenser som skal opprettes og brukes, du har ansvaret for at lisenser ikke misbrukes.

ValueIT forbeholder seg retten til elektronisk å kunne sjekke at nødvendige lisensavtale er inngått og at programvaren er betalt for. ValueIT har rett til å stenge tilgang til programvaren ved manglende betaling fra kunden (Firma).

13. Begrenset garanti

ValueIT garanterer at programvaren funksjonerer i det vesentlige i overensstemmelse med medfølgende brukerveiledning. ValueIT kan om ønskelig endre brukavtale og vilkår uten å infomere kunder eller brukere på forhånd. ValueIT kan ikke holdes ansvarlig for tap av data.

14. Opphavsrett

All opphavsrett til programvaren , (bl.a. alle fotografiske og andre billedlige uttrykk, animasjon, tekst og “små-programmer” som inngår i programvaren) tilhører ValueIT eller dets leverandører eller rettsforgjengere. programvaren er beskyttet av opphavsrettslovgivningen i Norge, internasjonale konvensjoner, og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. Av denne grunn må De behandle programvaren som ethvert annet opphavsrettslig beskyttet verk (f.eks. en bok eller en musikkinnspilling). ValueIT beholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne avtalen.

15. Beskrivelse av andre rettigheter og begrensninger

De har ikke rett til å utleie eller lease ut programvaren/løsning. Disposisjonsretten til programvaren/løsning kan ikke overføres til andre. De har ikke adgang til å foreta omvendt utvikling (reverse engineering), dekompilering eller disassembling av programvaren/løsning.

16. Øvrige garantier

ValueIT fraskriver seg ethvert øvrig garantiansvar, enten dette er direkte eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Denne ansvarsfraskrivelse gjelder med hensyn til programvaren/løsning, medfølgende brukerveiledning og skriftlig materiale, og ethvert medfølgende utstyr. Denne begrensede garanti gir Dem spesifikke rettigheter. Kunden av programvaren/løsning har ikke anledning til å engasjere eksterne konsulenter og/eller andre bistandsytere for ValueIT sin regning uten forutgående skriftlig avtale med ValueIT. Ethvert slikt krav uten forutgående skriftlig avtale vil bli avvist som urettmessig.

17. Bruk av data

Alle opplysninger som registreres av Kunden tilhører Kunden. ValueIT har likevel rett til å bruke anonymiserte kundedata til utarbeidelse av statistikk.

18. Reklamasjon, mislighold og erstatning

Mener du det foreligger en feil/mangel ved programvaren, eller du på annen måte mener det foreligger mislighold av avtalen, må du omgående reklamere skriftlig til ValueIT.

Ved betalingsmislighold kan ValueIT stoppe enhver løpende leveranse/ tjeneste inntil riktig betaling foreligger. Ved mislighold av avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap. ValueIT sitt erstatningsansvar er begrenset. ValueIT eller dets leverandører eller rettsforgjengere er ikke ansvarlig for indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på maskinvare og annen programvare, tap overfor tredjemann. Ikke i noe tilfelle skal ValueIT eller dets leverandører eller rettsforgjengere være ansvarlig for tap og skader av en hvilken som helst art som oppstår som følge av bruken av, eller manglende evne til å bruke, programvaren og data. Dette gjelder selv om ValueIT er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap. Under enhver omstendighet er ValueIT sitt fulle ansvar begrenset til det beløp som du faktisk har betalt for avtalen, eksklusiv mva.

19. Vedlikehold av programvaren/løsning.

ValueIT forbeholder seg retten til å gjøre nye versjoner av programvaren og feilrettinger av programvaren tilgjengelig for nedlasting til kunden via internett eller lignende. Du forplikter deg til å benytte den siste versjon av den leverte programvaren.

20. Heving og oppsigelse

ValueIT kan heve denne avtalen dersom du unnlater å oppfylle alle vilkår og betingelser i avtalen. Det samme gjelder hvis du eller ditt selskap blir insolvent eller går konkurs. Kunden kan si opp denne avtalen med skriftlig varsel til ValueIT. Oppsigelsen må være ValueIT i hende 1 måned før hovedforfall av avtalen.

ValueIT skal da slette alt av data relatert til din konto innen 30 dager.

21. Forbrukerkjøp

Denne avtale gjelder med de begrensninger som følger av kjøpslovens ufravikelige bestemmelser i forbrukerkjøp, jfr. Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 4. For denne avtale gjelder norsk rett.

22. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:


[email protected]

ValueiT AS

Brunskrubbveien 25

1476 Rasta

Norge